SME
Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Zákon o volebnej kampani

Zákon

č. 181/2014 Z. z.

z 29. mája 2014

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

VÝŇATOK

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

Volebná kampaň

    (1)    Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

    (2)    Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

    (3)    Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

§ 3

Financovanie volebnej kampane politickej strany
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu

    (1)    Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

    (2)    Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom
v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podľa odseku 3. Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)

    (3)    Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.

    (4)    Údaje na osobitnom účte podľa odseku 3 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

    (5)    Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

    (6)    Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.

    (7)    Výpisy z účtu podľa odseku 3 musí politická strana uchovávať päť rokov
od ich vydania.

    (8)    O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení

a)    náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)    náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)    náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)

d)    náklady na úhradu volebných plagátov,

e)    náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)

f)    cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)

g)    prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)

h)    všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.

    (9)    Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 7 a 8 sa vzťahuje osobitný predpis.8)

    (10)    Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odsekov 7 a 8
do desiatich dní od doručenia žiadosti.

§ 4

Záverečná správa

    (1)    Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „záverečná správa“).

    (2)    Záverečná správa obsahuje

a)    prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)    prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)    prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)

d)    prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,

e)    prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,

f)    prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,

g)    prehľad nákladov obchodnej spoločnosti5) súvisiacich s volebnou kampaňou,

h)    prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,

i)    prehľad nákladov v rozsahu podľa písmena a) až h), ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.

    (3)    Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe.

    (4)    Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.

    (5)    Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 2 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.

    (6)    Ak ministerstvo vnútra zistí, že záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiť do 15 dní od doručenia výzvy.

§ 8

Volebná kampaň vedená treťou stranou

    (1)    Treťou stranou na účely tohto zákona je fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

    (2)    Treťou stranou na účely tohto zákona nemôže byť

a)    štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

b)    právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c)    právnická osoba, v ktorej má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d)    verejnoprávna inštitúcia a právnická osoba zriadená zákonom,

e)    fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)    právnická osoba, ktorá má sídlo v zahraničí.

    (3)    Žiadosť o zaevidovanie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, názov a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ide o právnickú osobu. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle.

    (4)    Ak je žiadosť o zaevidovanie úplná, štátna komisia zaeviduje tretiu stranu bezodkladne. Na evidenciu tretích strán sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v zozname podľa odseku 5.

    (5)    Zoznam tretích strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle. Zoznam musí byť verejne prístupný; musí byť prístupný aj po ukončení volebnej kampane, a to šesť mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb. Číslo občianskeho preukazu a dokladu o pobyte
nie je súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.

    (6)    Zoznam tretích strán vedie štátna komisia samostatne pre každé voľby.

    (7)    Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur.

    (8)    Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte v banke. Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi tretia strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

    (9)    Na osobitný účet podľa odseku 8 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu. Na požiadanie ministerstva vnútra musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom platobného účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.

    (10)    Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety. Vlastník osobitného účtu je povinný zabezpečiť, aby po lehote podľa prvej vety nemohli byť na osobitný účet pripísané finančné prostriedky.

    (11)    O použití prostriedkov na volebnú kampaň tretia strana vedie evidenciu, ktorá obsahuje

a)    náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)    náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)    náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

d)    náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

    (12)    Doklady z evidencie podľa odseku 11 a výpisy z účtu musí tretia strana uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.

    (13)    Tretia strana je povinná na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady podľa odsekov 8 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.

    (14)    Tretia strana je povinná do desiatich dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov podľa odseku 11 na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.

§ 9

Kontrola volebnej kampane

    (1)    Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú

a)    ministerstvo vnútra a

b)    okresný úrad.

    (2)    Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva vnútra. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ak to vyžaduje situácia, môže byť doručené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zaslať záznam podľa odseku 6 bezodkladne ministerstvu vnútra a kontrolovanému subjektu.

    (3)    Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)

    (4)    Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie a doklady, o ktorých je povinný viesť evidenciu podľa tohto zákona.

    (5)    Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.

    (6)    O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a)    označenie kontrolného orgánu,

b)    označenie kontrolovaného subjektu,

c)    predmet kontroly,

d)    dátum a miesto vykonania kontroly,

e)    popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,

f)    výsledok vykonanej kontroly,

g)    meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

    (7)    Ministerstvo vnútra a okresný úrad sú oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracúvať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku
pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.

§ 10

Vysielanie počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu

    (1)    Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní
a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.

    (2)    Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.

    (3)    Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.

    (4)    Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1
až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.

 

 

 

 

    (5)    Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)

    (6)    Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

    (7)    Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5,
a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.

§ 12

Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 10 a 11

    (1)    Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

    (2)    Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta.

    (3)    Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.

    (4)    Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)

    (5)    Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.

    (6)    Ustanovenia odsekov 1 až 5 a ustanovenia § 10 a 11 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

    (7)    Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)

 

 

§ 14

Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane

    (1)    Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.

    (2)    Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.

§ 15

Transparentnosť volebnej kampane

    (1)    Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

    (2)    Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, z údajov podľa odseku 1 sa na nich uvádza len údaj o objednávateľovi. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

§ 16

Umiestňovanie volebných plagátov

Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

§ 17

Volebné prieskumy

V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

§ 18

Spoločné ustanovenia o nakladaní s prostriedkami na osobitných účtoch

    (1)    Ak obdarovaný nechce prijať prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto prostriedky vráti na účet darcu.

    (2)    S prostriedkami na osobitnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

    (3)    Ak boli finančné prostriedky z osobitného účtu vybrané v hotovosti, je majiteľ osobitného účtu povinný viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

§ 19

Správne delikty

    (1)    Štátna komisia uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak

a)    vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)    poruší zákaz podľa § 17.

    (2)    Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak

a)    prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 16,

b)    nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5 alebo 6,

c)    nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10,

d)    nedoručí záverečnú správu podľa § 4 ods. 3,

e)    poruší povinnosť podľa § 15 alebo

f)    nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

    (3)    Štátna komisia uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur, ak

a)    vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)    poruší zákaz podľa § 17.

    (4)    Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na prezidenta pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur, ak

a)    prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1,

b)    nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo 8,

c)    nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 12,

d)    nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 14 alebo 15,

e)    poruší povinnosť podľa § 15 alebo

f)    nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

    (5)    Štátna komisia uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)    vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)    poruší zákaz podľa § 17.

    (6)    Ministerstvo vnútra uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)    prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 a 16,

b)    nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 6, 12, 13 alebo 14,

c)    poruší povinnosť podľa § 15 alebo

d)    nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

    (7)    Štátna komisia uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)    vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo

b)    poruší zákaz podľa § 17.

    (8)    Ministerstvo vnútra uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak

a)    prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7,

b)    nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 8, 11 alebo 12,

c)    poruší povinnosť podľa § 15 alebo

d)    nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.

    (9)    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší obmedzenie podľa § 15 alebo zákaz podľa § 17.

    (10)    Ministerstvo vnútra uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 3, a pokutu 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 17.

    (11)    Pokuty podľa odsekov 1 až 10 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa štátna komisia, ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo
o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.

    (12)    Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.

    (13)    Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

    (14)    Proti rozhodnutiu štátnej komisie podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 možno podať opravný prostriedok na súd.

    (15)    O odvolaní proti rozhodnutiu ministerstva vnútra rozhoduje štátna komisia.

§ 20

Priestupky

    (1)    Priestupku sa dopustí ten, kto

a)    po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,

b)    poruší zákaz podľa § 2 ods. 3,

c)    prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky, alebo

d)    ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil
do volebnej schránky.

    (2)    Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutu od 300 eur
do 1000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eur do 3000 eur.

    (3)    Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

§ 21

Ustanovenia tohto zákona o volebnej kampani sa nepoužijú na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta a voľby do orgánov územnej samosprávy vyhlásené do 30. júna 2015, ak sa majú vykonať po 1. júli 2015.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho štvrtého až dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.